Sportomed Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri

Her hastanın;

 • Hizmetten Genel Olarak Faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, sosyo-ekonomik durumu dikkate alınmadan hizmet almaya,
 • Bilgilendirilme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
 • Kuruluşu Seçme ve Değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, bu kişileri seçmeye ve değiştirmeye,
 • Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 • Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
 • Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 • Reddetme ve Durdurma: Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını istemeye,
 • Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 • Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
 • Saygınlık Görme: Saygı, ,t,na ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 • Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
 • Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
 • Refakatçi Bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 • Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 • Sürekli Hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya